కుంచె శేఖర్ అధ్వర్యంలో RPL సక్సెస్ ముఖ్య ఆతేదీలుగ శ్రీరాజ్, ఆదిరెడ్డి వాసు.

Tags

, , , , , , , ,

ఇటీవల రాజముండ్రి ప్రీమియర్ లీగ్ చాల ఘనంగా డిసెంబర్ 10 2016 రాజీవ్ గాంధీ విద్య సంస్థలు నందు వైదభంగా మొదలుఐఈందీ. ఎంతోమంది పాల్గుణ ఈ టోర్నమెంట్లో విజాయతులుగా రాజా వారియర్స్ నిలిచారు. 

చారి టీం మొదటసారి పాల్గున్నపటికీ ఫైనల్ రావుటం టోర్నీ లో అందరూని ముక్కు మీద వేలు వేసుకున్నటు చేసింద.

Advertisements

Rider Bijesh Lead Rally & Operation Aaruku Success.

Roaring Riders Team Bullet a Fancy Motor bike Riders has made successful bike rally to reach a dangerour rout to reach Aaruku.

In the history of Rajahmundry City this is the First Bike team to do so & in deed the are really adventures hence they proved it 

Look the pictures from Appal Naidu Press in Rajahmundry Press 

CPI AP State Secretary Rama Krishna Meet Ex MP Harsha Kumar at Residency 

Tags

, , , , , , , , , , , ,

Andhra Pradesh State Secretary for CPI Mr.Rama Krishna Meet Ex MP GV Harsha Kumar at his Residency on 18th December 2016, Rajahmundry.

This meet has brought a gossip and speculation in AP politics as Mr.Rama Krishna who met Pavan Kalyan lately. Now met GV Harsha Kumar as Kiran Kumar Reddy & harsha are un divided in the recent politics. 

There are a quite of rumors in social media that Mr.Kiran Reddy Would join hands with Pavan Kalyan to strength jana sena.

Well the leaders say it is just a friendly breakfast but the real backgroud is yet to be reveiled.

  • Gv Harsha Kumar son Gv Sri Raj is also plesent.

Ex MP Harsha Kumar Joins Contract Lectures Agitation.

Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Amalapuram Ex MP and Dalit Leader GV Harsha Kumar Joins The Agitation made by Contract Lectures at Rajahmundry Today.

This Group of Agitators have been demanding the government to make their posts perminant and some un conditional draft on TA/TD. 

The former MP have joined the Agitators and announced support for them against the government and also pledge to keep up the support untill contract lecturers get justice.

A memorandum is also been given to the gandhi statue were after policed rushed to clear the traffic jam.

RG Degree College Faculty Celebrate Dr.Manoj B’day.

Tags

, , , , , , , ,

Rajiv Gandhi Educational Institutions Faculty members celebrated senior telugu lecture Dr.Manoj Birthday at Campus in a Grand Note.

All the staff and students union gave a splendid shower for Dr.Manoj. he is serving Rajiv Gandhi Degree College from past 15 years.

Dr.manoj expressed extreme happiness over his birthday celebrations and thanked each one present for his birthday celebrations.

The party ended over a cake cut and Principal Kennedy gave a thanks giving speech at the event.

GV Sri Raj Inaugurated Rajahmundry Premier League.

Tags

, , , ,

Former Cricket Player and Young Political Leader GV Sri Raj has Inaugurated The Rajahmundry Premier League Cricket Tournament in Rajahmundry City.

A Total of 16 Team are play for the trophy with are being held at Luthergiri Ground.

The Organiser Mr.Kunche Shekar Spoke to Media and said this is 5th consecutive year that RPL is been organised in the city successfully.

On the very first match players also observed silence for late.raja who took the initiative for RPL in 2012. 

Tough competition is in practice and there is no favourite this year in the tournament. 

Karnool SP Ravi Krishna Visit Shri. Harsha Kumar Ex MP at Campus.

Tags

, ,

Rajiv Gandhi Educational Institutions seen the police sreemanthadu Ake Ravi Krishna Karnool SP at Campus on 12th December 2016.

A Proud Citizen of Rajahmundry City Mr.Ravi Krishna is Amazed with the infrastructure and standard of the college. he expressed extreme happiness over the latest campus Placements and achievement of Rajiv Gandhi College Students.

He greeted Chairman and Ex MP Shri.Harsha Kumar at Campus. Mr.Ravi Said That is looking forward to take a special session for students one day.

Ex MP Harsha Kumar Offered 50 Jobs in Infosys for Needy Students.

Rajiv Gandhi Educational Institutions Chairman and Ex Member of Parliament GV Harsha Kumar Offered more than 50 students with Jobs in Infosys at Rajahmundry.

Since 3 Years Rajiv Gandhi Educational Institutions Is offering jobs for 100’s of students in various companies. 

This year in Andhra Pradesh Infosys made the debut drive for with many students appeared and few got selected. but HR and recruitment team is quite happy with updated talents in students. 

The offering ceremony took place 9th December and Harsha Kumar Appreciated The happiest Parents and students in the crowd.

Principal RJW Kennedy said to Press Today.

AGS Health is Coming to Rajiv Gandhi Pharmacy College for Campus Selection.

Rajiv Gandhi Pharmacy College is bring AGS Health to its campus in Mid December for Campus Placements. 

AGS Health is an award winning Revenue Cycle Management Company providing medical billing, medical coding and business.

Large number of students are expected in the pool campus drive and the company is looking forward to open new operational plants in the country and expanding their business chain.

Pharmacy College Principal Harinath Babu said today in a press not that this placement would really help students in the settlement of their career.