కాపు ఉద్యమనేత మళ్ళా పోలీస్ పర్మిషన్తోతో మొదలు పెట్టనున్న పాద యాత్రను విజయవంతం చేయడానికి తన కార్య కర్తలుతో కలిసి రావులపాలెం వెళ్ళటానికి దేవదాస్ రమేష్ సిద్ధం అవుతున్నారు అని విశ్వసనీయ సమాచారం 

ఐతే Police ముందస్తు అరెస్ట్ చేసి రేమండ్ కి పంపుతారు అని తెలుస్తుంది

Advertisements