సంక్రాంతి పండగ కల్లా రాష్ట్ర బీసీ విద్యార్థి కమిటీ 

పూర్తి స్థాయి లో విస్తరిస్తది అని రాయుడు రాకేష్

ఒక్క పత్రిక విలేఖరుడు అయన దగ్గర తీసుకున్న

ప్రతేయక ఇంటర్వ్యూ రాకేష్ తెలిపాడు


సంక్రాంతి అయన లీడర్ పోతిన మహేష్ రాష్ట్ర

పీఠం లో కూర్చో నున్నారు అని సంక్రాంతి కూడా

సెంటిమెంట్ గ తనకు కలసి వాచీ పండుగ అని అయన త్తెలిపారు. 
Advertisements